Numer sprawy: II Km 1128/13 i inne

Podstawowe informacje:

Data licytacji 30-06-2020 13:45
Przedmiot licytacji

1/2 ułamkowa części nieruchomości,  działka gruntu nr 79 (AM-1), obręb 0014 o powierzchni 1,61 ha w części 0,3700 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, w części 1,2400 ha stanowiąca grunt rolny. Nieruchomość położona jest we wsi Szklary nr 20, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki.

Cena wywoławcza 232.987,50 zł.
Rodzaj licytacji pierwsza
Załącznik pobierz

Galeria:

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 65653

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marek Kupść na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się

pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości działki gruntu nr 79 (AM-1), obręb 0014 o powierzchni 1,61 ha w części 0,3700 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym w części 1,2400 ha stanowiąca grunt rolny. Nieruchomość położona jest we wsi Szklary nr 20, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki.

Nieruchomość stanowi własność Mirosława Piaseckiego w udziale 1/2 i posiada założoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Ślaskich księgę wieczystą o numerze SW1Z/00065653/6.
Suma oszacowania wynosi 621.300,00 zł
Udział w wielkości 1/2 oszacowany jest na kwotę 310.650,00 zł
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232.987,50 zł.

Rękojmia wynosi kwotę 31.065,00zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację:
1. w gotówce w kancelarii komornika lub
2. na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Ziębicach 90 10902385 0000 0006
0600 9566 albo
3. w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,    a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Kancelarii komornika w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Śląskich 8b akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy