Numer sprawy: IIKm 883/17

Podstawowe informacje:

Data licytacji 24-06-2020 13:50
Przedmiot licytacji

2/3 – ułamkowa część nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 137,00 m2 położonego w budynku przy ulicy Handlowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich na działce gruntu nr 43 (AM-7) o powierzchni 338 m2, obręb 0001 Centrum.

Cena wywoławcza 58.500,00 zł.
Rodzaj licytacji pierwsza
Załącznik pobierz

Galeria:

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1Z/00031395/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marek Kupść na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę pod adresem ul. Świerkowa 1, Ząbkowice Śląskie w sali nr 23, odbędzie się:

p i e r w s z a  l i c y t a c j a  u ł a m k o w e j  c z ę ś c i

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 137,00 m2 położonego w budynku przy ulicy Handlowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich na działce gruntu nr 43 (AM-7) o powierzchni 338 m2, obręb 0001 Centrum. Nieruchomość stanowi własność dłużniczki Krystyny Miernik w udziale 2/3 i posiada założoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Ząbkowicach Śląskich księgę wieczystą o numerze SW1Z/00031395/2. Nieruchomość oznaczona jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość.
Z własnością lokalu związany jest udział w wielkości 1/2 w nieruchomości wspólnej opisanej KW SW1Z/00020897/1.
Oszacowany jest na kwotę – 117.000,00 zł.
Udział w wielkości 2/3 oszacowany jest na kwotę – 78.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy
czwarte wartości oszacowania i wynosi – 58.500,00 zł.
Rękojmia wynosi kwotę – 7.800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację:
1. w gotówce w kancelarii komornika lub
2. na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Ziębicach 90 10902385 0000 0006
0600 9566 albo
3. w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Kancelarii komornika w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Śląskich 8b akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy