Numer sprawy: Km 197/17

Podstawowe informacje:

Data licytacji 13-08-2019 14:00
Przedmiot licytacji

Działka nr 925/1 (AM 11) o powierzchni 0,0020 ha ul. Wojska Polskiego 19 b Ziębice

Cena wywoławcza 1.650,00 zł
Rodzaj licytacji pierwsza
Załącznik pobierz

Galeria:

ptroz

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1Z/00046563/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marek Kupść na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę pod adresem ul. Świerkowa 1, Ząbkowice Śląskie w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 925/1 (AM 11) o powierzchni 0,0020 ha. Działka nr 925/1 położona jest przy ulicy Wojska Polskiego 19 b w Ziębicach. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/00046563/9.

Suma oszacowania wynosi 2.200,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.650,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 220,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Ziębicach 90 10902385 0000 0006 0600 9566 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Kancelarii komornika w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Sląskich 8b akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy