Numer sprawy: 2/2020 Komunikat

Podstawowe informacje:

Data licytacji 31-12-2020
Przedmiot licytacji

Komunikat

 

Cena wywoławcza
Rodzaj licytacji
Załącznik pobierz

Galeria:

Treść obwieszczenia:

PROCEDURY POSTĘPOWANIA OSÓB NIEZATRUDNIONYCH– INTERESANTÓW, STRON POSTĘPOWAŃ, POZOSTAŁYCH OSÓB – WCHODZĄCYCH I PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE KANCELARII KOMORNIKA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH MARKA KUPŚCIA W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i osób wchodzących na teren kancelarii, ustalone zostają następujące zasady:

  1. Osoby wchodzące do Kancelarii powinny dezynfekować ręce (lub rękawiczki jednorazowe jeżeli takich używają) jak również posiadać  maseczkę zakrywającą nos i usta (  lub przyłbicę w przypadku osób nie mogących ze względów zdrowotnych używać  maseczki) i rękawiczki stosownie do § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878).

Kontroli w tym zakresie dokonuje pracownik Kancelarii. Maseczkę zakrywającą nos i usta ( przyłbicę) i rękawiczki osoba wezwana winna używać podczas całego pobytu  w Kancelarii

  1. Do Kancelarii nie zostanie wpuszczona osoba z widocznymi objawami chorobowymi lub z podwyższoną temperaturą ciała (powyżej 38oC), sugerującymi chorobę zakaźną.

  2. Zakazuje się używania telefonów komórkowych w Kancelarii

  3. Osoby, które nie uczestniczą w wyznaczonych czynnościach winny ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w Kancelarii, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki oraz o ewentualne zasięganie informacji drogą telefoniczną lub mailową.

  4. Strony i ich reprezentanci stawiają się do Kancelarii w dniu wezwania (zawiadomienia) na ściśle określoną w wezwaniu (zawiadomieniu) godzinę, po okazaniu wezwania (zawiadomienia), ewentualnie legitymacji służbowej w przypadku zawodowych reprezentantów lub prokuratorów. Wcześniejsze stawiennictwo (więcej niż 10 minut przed wyznaczoną czynnością powodować będzie konieczność oczekiwania przed Kancelarią.

  5. Strony i ich reprezentanci mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia telefonicznie lub e-mailowo pracowników Kancelarii o zdiagnozowanej chorobie zakaźnej, jak również o fakcie przebywania na kwarantannie lub w izolacji domowej, zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji domowej.

  6. Osoby uprawnione do wejścia do Kancelarii mogą się przemieszczać tylko w wyznaczonych do tego strefach wskazanych – hol 1 i hol nr 2. Obowiązane są do ograniczenia kontaktów z innymi osobami, w szczególności do  zachowania odległości co najmniej 2 metrów. Osoby oczekujące przed Kancelarią winny mieć zasłonięte nos i usta, zachować odległość 2 metrów, oczekiwać w wyznaczonych miejscu.  Ponadto zobowiązane są do dezynfekcji rąk (lub rękawiczek jednorazowych, jeśli takich używają) bezpośrednio przed wejściem do Kancelarii.

  7. W Kancelarii, mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą   maseczki lub przyłbicy (w przypadku osób nie mogących ze względów zdrowotnych używać  maseczki). Ich ściągnięcie lub odchylenie może nastąpić  w celu potwierdzenia tożsamości. Ponadto w Kancelarii obowiązuje stosowanie rękawiczek jednorazowych.