Numer sprawy: Km 332/17

Podstawowe informacje:

Data licytacji 11-07-2019 14:00
Przedmiot licytacji

Lokal mieszkalny w Ząbkowicach Śląskich ul. Konopnickiej 12/1

Cena wywoławcza 71466,67 zł
Rodzaj licytacji druga
Załącznik pobierz

Galeria:

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1Z/00062082/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marek Kupść na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
11 lipca 2019 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 21, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,06 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Marii Konopnickiej 12/1. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz komórki lokatorskiej nr 1 w piwnicy budynku o powierzchni 6,97 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w 628/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 104 o powierzchni 767 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1Z/00062082/1.

Suma oszacowania wynosi 107.200,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71.466,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.720,00 zł. Rękojmię można uiścić także na rachunek komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Ziębicach
90 10902385 0000 0006 0600 9566 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 8b odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy