Numer sprawy: IIKm 850/18 i inne

Podstawowe informacje:

Data licytacji 29-06-2020 14:20
Przedmiot licytacji

Lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni 29,06 m2 składający się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy. Nieruchomość położona jest w Złotym Stoku przy ul. Chemików 6/21. Z własnością tego lokalu wiąże się udział w wysokości 94/10000 w gruncie i udział w wysokości 94/10000 części w budynku objęty księgą numer SW1Z/00039208/1.

Cena wywoławcza 43.500,00 zł
Rodzaj licytacji pierwsza
Załącznik pobierz

Galeria:

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1Z/00062470/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marek Kupść na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni 29,06 m2 składający się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy. Nieruchomość położona jest w Złotym Stoku przy ul. Chemików 6/21. Z własnością tego lokalu wiąże się udział w wysokości 94/10000 w gruncie i udział w wysokości 94/10000 części w budynku objęty księgą numer SW1Z/00039208/1. Właścicielem nieruchomości jest Małgorzata Pławiak. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/00062470/8. Nieruchomość oznaczona jest jako lokal stanowiący odrebną nieruchomość.
Suma oszacowania wynosi 58.000,00zł
Cena wywołania jest równa 3/4
sumy oszacowania i wynosi 43.500,00 zł
Rękojmia wynosi kwotę 5.800,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację:
1. w gotówce w kancelarii komornika lub
2. na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Ziębicach 90 10902385 0000 0006
0600 9566 albo
3. w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Kancelarii komornika w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Śląskich 8b akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy